STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LUBACZOWIE

Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa na podstawie :

 • ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 466),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.),
 • niniejszego statutu.

§2

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR jest gminną jednostką budżetową realizującą  zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
 2. Siedzibą MOSiR jest Lubaczów, a terenem działania jest miasto Lubaczów.

§3

Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta oraz Rada Miejska w Lubaczowie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA

§4

 1. Celem działania MOSiR jest organizowana ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowo-   rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych.
 2. Do podstawowych zadań MOSiR należy w szczególności:
 • 1) prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 • 2) tworzenie warunków do uprawnienia sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 • 3) organizowanie zawodów, imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym,
 • 4) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej,
 • 5) utrzymanie bazy sportowej i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych,
 • 6) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej poprzez rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi psychofizycznemu wychowanków,
 • 6) inspirowanie amatorskich form zawodów dla wychowanków placówki i dla innej młodzieży szkolnej, a także dorosłych,
 • 7) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
 • 8) udostępnianie bazy MOSiR placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miejską Lubaczów na realizację zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,
 • 9) współpraca ze szkołami w dziedzinie organizacji i prowadzenia sportowych rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
 • 10) współpraca z innymi podmiotami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.

§5

Mienie MOSiR, jest mieniem komunalnym, które stanowią obiekty, urządzenia sportowe, urządzenia rekreacyjne i inne będące własnością miasta Lubaczów, przekazane jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub w inne formy władania oraz ruchomości.

Rozdział III
ORGANIZACJA JEDNOSTKI

§6

 1. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubaczowie kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.
 2. Dyrektor i pracownicy MOSiR są pracownikami samorządowymi.
 3. Dyrektor w granicach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące MOSiR i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością MOSiR w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubaczowa oraz wydaje wewnętrzne zarządzenia.
 5. Dyrektor składa coroczne sprawozdanie z działalności jednostki.

§7

 1. Pracowników MOSiR zatrudnia i zwalnia dyrektor.
 2. Dyrektor MOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników.

§8

 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.
 2. Przepis ust.1 stosuję się do innych regulaminów wewnętrznych obowiązujących w MOSiR.

§9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MOSiR w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół), ujęta w regulaminie organizacyjnym w stałym tygodniowym planie zajęć.
 2. Stałą formę tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków-uczestników.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć z mniejszą liczbą wychowanków-uczestników.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§10

 1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 2. Źródłem finansowania działalności MOSiR są środki z budżetu gminy.
 3. MOSiR prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

§11

 1. Dochody z działalności MOSiR służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.
 2. Dochody MOSiR mogą stanowić:
 • 1) dotacje,
 • 2) wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i kart wstępu,
 • 3) wpływy z opłat za korzystanie z usług ośrodka oraz obiektów sportowych i sprzętu sportowego,
 • 4) odsetki od środków na rachunku bankowym,
 • 5) darowizny osób fizycznych i prawnych,
 • 6) wpływy z podnajmu pomieszczeń, obiektów i powierzchni reklamowych – umowy najmu winny być akceptowane przez Burmistrza Miasta.
 1. Wpływy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 6 nie mogą przekraczać kosztów poniesionych na utrzymanie obiektów i urządzeń oraz na organizację imprez.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOSiR ustala Rada Miejska w Lubaczowie w uchwale budżetowej.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

§12

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie określonym dla jego nadania.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.