REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  I REKREACJI

W LUBACZOWIE

 

 1. Administratorem Hali Sportowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubaczowie.
 2. Każda osoba korzystająca z hali jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminu obowiązującego na jej terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
 3. Wstęp na teren hali oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 4. Zabrania się przebywania na terenie hali poza wyznaczonymi godzinami otwarcia.
 5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych (szkoły) administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z hali, zamknięcia jej w całości lub części.
 6. Na terenie hali znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
 7. Każdy korzystający z hali przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 8. Korzystanie z hali może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
 9. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać w hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece osoby i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 10. Administrator obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do hali ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób z niej korzystających.
 11. Korzystanie z hali odbywa się według ustalonego grafiku.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży , podawania i spożywania alkoholu a także przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie.
 13. Dopuszcza się możliwość sprzedaży , podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierającego nie więcej niż 3,5 % alkoholu podczas imprez masowych.
 14. Na płytę hali można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem wejście, wyjście.
 15. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.).
 16. Za rzeczy pozostawione w szatniach , pieniądze i przedmioty wartościowe administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Sprzęt sportowy po zajęciach należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 18. Korzystający z hali i jej urządzeń zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności  i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
 • wchodzenia i wychodzenia z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
 • palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania używek odurzających
 • żucia gumy, spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty hali,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu hali,
 • zaśmiecania i brudzenia terenu hali,
 • wprowadzania zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
 • używania otwartego ognia,
 • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z hali,
 • wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego,
 • przebywania widzów poza obrębem trybun,
 • korzystania ze sprzętu sportowego oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu hali,
 • korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia hali niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 1. Na terenie hali nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
 2. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 3. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora
 4. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia hali ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 5. Wszelka działalność zarobkowa na terenie hali możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.
 6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić administratora obiektu.
 7. Osoby przebywające na terenie hali i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz administrator hali.
 8. Administrator hali nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. Uwagi i wnioski należy zgłaszać u Administratora.

 

Administrator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie

tel. (16) 632 93 58,    691 788 892