REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W LUBACZOWIE

SPORTOWA 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lubaczowie ul. Sportowa 1.
 2. Administratorem Stadionu Miejskiego w Lubaczowie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.
 3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 4. Zabrania się przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia osób nie upoważnionych przez administratora.
 5. Ze Stadionu mogą korzystać, po uzyskaniu zgody od administratora obiektu i zapoznaniu się z regulaminem :
  • mieszkańcy Lubaczowa,
  • kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
  • szkoły i przedszkola z terenu Lubaczowa,
  • zorganizowane grupy sportowe,
  • instytucje i przedsiębiorstwa,
 6. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Podmioty wymienione w pkt. 5 mogą prowadzić zajęcia na Stadionie pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 8. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez administratora.
 10. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia
  i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.
 12. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zgodą administratora obiektu i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 13. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.
 14. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 15. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 16. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.
 17. Na stadionie, ze zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaczowie – podmioty, o których mowa w pkt. 5 – mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 18. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego z administratorem stadionu harmonogramu.
 19. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze stadionu.
 20. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych do   obowiązków organizatora należy w szczególności :

 • respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
 • niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
 • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenie życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia.
 • zapewnienie drożności wejść na Stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
 • pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu :

 • broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 • pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
 • przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
 • przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,

 

Na terenie Stadionu zakazuje się :

 • rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
 • używania środków odurzających i środków psychotropowych,
 • używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych – z zastrzeżeniem pkt. 4,
 • używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
 • zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
 • przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak boiska lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu,
 • wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy,
 • rozniecania ognia,
 • umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody zarządcy,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu,
 • prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,
 • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) bez uzyskania zgody zarządcy.
 • Organizator imprezy może wnieść na teren Stadionu i używać ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprez oraz jeśli umowa zawarta z zarządcą zawiera postanowienia w tej sprawie.
 • Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego obowiązku.
 • Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

ADMINISTRATOR