REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
,,MOJE BOISKO – ORLIK 2012” i BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Boiska są czynne w następujących terminach:

poniedziałek – piątek : godzina od 8.00 – 15.30 szkoły

poniedziałek – piątek: godzina 15.30 – 21.30

w sobotę: godzina 16.00 – 21.00

w niedziele: godzina 16.00 – 20.00,

4. W niedziele i soboty godz. otwarcia i zamknięcia orlika w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie z powodu organizacji różnych imprez sportowych takich jak: (turnieje, festyny), itp. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3b, 3c, 3d, koordynują pełniący dyżury animatorzy sportu.

6. Osoby korzystające z boisk sportowych zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatorów sportu.

 • 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji, korzystania z boiska u animatora sportu dla grup zorganizowanych (minimum 12 graczy), którzy swoim zachowaniem, kulturą osobistą, nienaganną postawą nie powodują zagrożeń dla bezpieczeństwa, oraz nie zakłócają spokoju innych uczestników przebywających w tym czasie na kompleksie boisk sportowych Orlika.
 • rezerwacji boisk orlika dokonuje się osobiście u animatora sportu w godzinach otwarcia boisk sportowych, rezerwacje telefoniczne nie będą respektowane
 • rezerwacji dokonuje tylko animator sportu lub osoba upoważniona z jednostki samorządu terytorialnego,
 • każda grupa zorganizowana, to grupa którą reprezentuje kapitan, (opiekun), który rezerwuje dla grupy boisko, odpowiada za grupę i jej zachowanie w czasie korzystania z boiska. W przypadku braku odpowiedniej komunikacji animatora sportu z przedstawicielem grupy, takie rezerwacje nie będą dokonywane,
 • w przypadku łamania zasad regulaminu przez grupę zorganizowaną, animator boiska będzie rozmawiał tylko wyłącznie z przedstawicielem tej grupy,
 • odmawia się rezerwacji grupom zorganizowanym, które wcześniej swym nagannym zachowaniem łamały postanowienia wynikające z regulaminu,

8. Rezerwacje pojedyncze będą zapisywane nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień rezerwacji dla dobra ogółu na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”.

9. Niedziela i sobota jest dniem wolnym od rezerwacji stałych, z wyjątkiem sekcji sportowych.

10. Grupy stałe mogą korzystać z orlika max. dwa razy w tygodniu.

11. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

12. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem i zapisem.

13. Obiekty orlika obejmują swym zasięgiem wew. krawędź bieżni otaczającej boiska i pomieszczenia sanitarno – socjalne orlika.

14. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych,

 • za rzeczy pozostawione w szatni bądź na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

15. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.

16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

17. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych np. burze, ulewy, gradobicie nawet zbyt dużych upałów, powodujących zagrożenia zdrowia lub życia, animator może podjąć decyzję zakazu korzystania z obiektu lub całkowitego zamknięcia obiektu na czas poprawy warunków.

18. Godziny otwarcia i zamknięcia o różnych porach roku mogą ulec zmianie z powodu braku zainteresowania.

19. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego ( na boiskach dopuszcza się obuwie typu turf lub obuwie typu halowego)

20. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

21. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu, uczestnik w ramach wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest pozostawić dokument tożsamości. Po zakończeniu zajęć pobierający sprzęt zobowiązany jest zdać go animatorowi sportu, w przypadku wybicia piłki poza ogrodzenie Orlika obowiązkiem użytkownika jest odniesienie piłki na boisko.

 • animator sportu wydaje piłki grupom zorganizowanym na boiska, na których powinno się je używać zgodnie z przeznaczeniem boisk sportowych.
 • animator sportu nie ma obowiązku wydawać sprzętu sportowego.
 • użytkownicy orlika maja obowiązek przynosić swój sprzęt sportowy.

22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • używania butów piłkarskich typu korki oraz przebywania na boiskach Orliku w obuwiu nie sportowym,
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie lub przechodzenie pod siatką na zew. boiska, wychodzenie na bramki, kosze, wieszania się na siatkach do piłki nożnej, siatkowej, tenisa ziemnego oraz piłko łapach i ogrodzeniu,
 • palenia tytoniu, (e-papierosów), spożywania alkoholu na boiskach i w pobliżu pomieszczeń sanitarnych leżących w obrębie kompleksu boisk sportowych,
 • kategorycznie zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie boisk sportowych pod wpływem alkoholu, środków pobudzających, narkotyków i innych substancji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo osobiste i innych użytkowników boisk,
 • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, wnoszenia na obiekt orlika przedmiotów ostrych, produktów spożywczych takich jak: napoje gazowane w puszkach aluminiowych, słonecznika, kanapek, chipsów i innych produktów mogących zanieczyszczać i niszczyć płyty boisk sportowych,
 • zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,
 • przejawiania agresji fizycznej i psychicznej wobec innych użytkowników, w przypadku złamania zakazu animator będzie usuwał takie osoby z orlika, a w skrajnych przypadkach zakazywał na określony czas dalszych wstępów na boiska orlika,
 • wprowadzania zwierząt i korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
 • przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia. W przypadku zignorowania zakazu, bez upomnienia będą wzywane odpowiednie służby porządkowe.

23. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

 • nakazać zmianę obuwia sportowego, stroju i zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie niezgodne z regulaminem,
 • nakazać opuszczenie terenu boiska lub szkoły, a w przypadku braku poprawy uczestnika lub uczestników na upomnienia, pracownik orlika ma prawo i obowiązek zainterweniować za pomocą innych organów bezpieczeństwa,
 • zakazać dalszych wstępów na kompleks. Nieodpowiednie zachowanie, groźby, prowokacje, wyzywanie, używanie wulgaryzmów wobec opiekuna boisk sportowych w skrajnych przypadkach będzie kierowane na drogę karną lub sądową.

24. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

25. Niezastosowanie się do powyższego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.