REGULAMIN

ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 

 1. Administratorem ścianki wspinaczkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie
 2. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności operatora .
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania ze ścianki wspinaczkowej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania i odbytym szkoleniu.
 4. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać osoby nie będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji mających podobne działanie oraz zabronione jest spożywanie ich na terenie obiektu.
 5. Wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych. Korzystanie ze ścianki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność. Osoby ww. nie mogą samodzielnie asekurować.
 7. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodzica lub prawnego opiekuna mającego stosowne przeszkolenie bądź operatora ścianki wspinaczkowej.
 8. Osoby chcące korzystać ze ścianki wspinaczkowej mają obowiązek zgłosić się do operatora ścianki. Operator dokonuje przeszkolenia w zakresie prawidłowej asekuracji.
 9. Operator (instruktor) odpowiada za bezpieczeństwo na ściance. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń. Na terenie ścianki może przebywać jednocześnie 12 osób pod dozorem jednego operatora.
 10. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa operator, który ma prawo usunąć osoby niestosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu ściany wspinaczkowej wydzielonego kołowrotem kontroli dostępu.
 11. Uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania ścianki i pracy operatorów należy kierować do administratora.
 12. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są ukończyć szkolenie dotyczące asekuracji przeprowadzane przez operatora ścianki. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania ze ścianki wspinaczkowej możliwe jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora.
 13. Zabrania się wspinania z dolną asekuracją, chyba że osoba mająca stosowne przeszkolenie (kurs wspinaczkowy) uzyska zgodę operatora.
 14. Należy wspinać się w stroju i obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 15. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca!
 16. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
 17. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych Wspinaczka z górną asekuracją dozwolona jest na drogach, na których wiszą liny.
 18. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest do wysokości którą wyznacza czerwona przerywana linia (3m).
 19. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ścianki, w szczególności: przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu, wspinanie się nad lub pod inną osobą, asekurowanie w oddaleniu od ściany.
 20. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ścianki.
 21. Bezpośrednio pod ścianką powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Pod ścianką nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego), toreb, butelek, zwiniętych lin, itp. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 22. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.
 23. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 24. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 25. Nigdy nie należy zapinać dwóch lin w jeden karabinek wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch lin naraz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny!
 26. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się “spitów” ( punktów asekuracyjnych)
 27. Każdy wspinający się powinien mieć do dyspozycji wolny pas ściany o szer. ok. l,5m.
 28. Zabrania się wspinać w układzie “jeden pod drugim”.
 29. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 30. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 31. Zabrania się wspinaczki z biżuterią na palcach oraz wszelkiego rodzaju dużymi naszyjnikami i kolczykami.
 32. Wszyscy wspinacze niezależnie od umiejętności i doświadczenia, mają na terenie obiektu te same prawa i obowiązki.
 33. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.

 

Administrator