REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 1. Administratorem boiska wielofunkcyjnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie. Tel.16 632 93 58, 691 788 892
 2. Korzystać z boiska mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. W soboty i niedziele godz. otwarcia i zamknięcia boiska mogą ulec zmianie z powodu organizacji różnych imprez sportowych takich jak: (turnieje, festyny),
 4. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych np. ulewy,  zbyt duże upały, powodujące zagrożenie zdrowia lub życia, animator może podjąć decyzję zakazu korzystania z obiektu lub całkowitego zamknięcia .
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji, korzystania z boiska u animatora sportu dla grup zorganizowanych, którzy swoim zachowaniem nie powodują zagrożeń dla bezpieczeństwa, oraz nie zakłócają spokoju innych użytkowników boiska,
 • rezerwacji boisk orlika dokonuje się osobiście u animatora w godzinach otwarcia boiska,
 • każda grupa zorganizowana, to grupa którą reprezentuje kapitan, (opiekun), rezerwuje dla grupy boisko, odpowiada za grupę i jej zachowanie w czasie korzystania z boiska.
 • odmawia się rezerwacji grupom zorganizowanym, które wcześniej swym nagannym zachowaniem łamały postanowienia wynikające z regulaminu.
 1. Rezerwacje pojedyncze będą zapisywane nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym dzień rezerwacji dla dobra ogółu na zasadzie “kto pierwszy ten lepszy”.
 2. Niedziela i sobota jest dniem wolnym od rezerwacji stałych, z wyjątkiem sekcji sportowych.
 3. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 4. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem i zapisem.
 5. Za rzeczy pozostawione na boisku administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boiskach dopuszcza się obuwie typu turf lub obuwie typu halowego)
 8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie  z jego przeznaczeniem.
 9. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu, uczestnik w ramach wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest pozostawić dokument tożsamości. Po zakończeniu zajęć pobierający sprzęt zobowiązany jest zdać go animatorowi sportu,
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
 • używania butów piłkarskich typu korki
 • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 • palenia tytoniu, (e-papierosów), spożywania alkoholu na boiskach i w pobliżu pomieszczeń sanitarnych leżących w obrębie  boiska sportowego,
 • kategorycznie zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie boiska sportowego pod wpływem alkoholu, środków pobudzających, narkotyków i innych substancji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo osobiste i innych użytkowników boisk,
 • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, wnoszenia na obiekt przedmiotów ostrych, produktów spożywczych takich jak: napoje gazowane w puszkach aluminiowych, słonecznika, kanapek, chipsów i innych produktów mogących zanieczyszczać i niszczyć płyty boisk sportowych,
 • zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,
 • przejawiania agresji fizycznej i psychicznej wobec innych użytkowników, w przypadku złamania zakazu animator będzie usuwał takie osoby z boiska,
 • wprowadzania zwierząt i korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
 • przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia. W przypadku zignorowania zakazu, bez upomnienia będą wzywane odpowiednie służby porządkowe.
 1. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:
 • nakazać zmianę obuwia sportowego, stroju i zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie niezgodne z regulaminem,
 • nakazać opuszczenie terenu boiska lub szkoły, a w przypadku braku poprawy uczestnika lub uczestników na upomnienia, animator ma prawo i obowiązek zainterweniować za pomocą  organów bezpieczeństwa,
 • zakazać dalszych wstępów na kompleks. Niezastosowanie się do powyższego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego,  a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.
 1. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.